Pages

My Music

Monday, September 14, 2009

Overusing the Internet - Dùng Net Quá Nhiều

- Free all the afternoon, wandered on net. No mood for reading. Returned to TH's blogs. Felt some more understanding him. A mixture of missing and sadness.
- Got calls from some students. Explained lessons to them on Yahoo becomes a joy. Felt life more meaningful.
- Also got some requests to add Yahoo ID, but refused just because none-sense and rubbish nick names. It turned out to be students when they called. Took time to explain the meaning of the nick names to them.
- Got the bill of the Home Phone and Internet. 400.000d ! be blamed by husband for overusing the net.
- What if not the PC? It has become part of my life!!!!
- Buổi chiều rỗi rãi. Lướt web. Không có hứng đọc. Tìm blog của TH. Hiểu Th thêm. Buồn nhớ đan xen.
- Mấy học trò gọi. Giảng bài cho các em trên yahoo trở thành niềm vui. Thấy cuộc đời thêm ý nghĩa.
- Mấy yêu cầu thêm vào danh sách Yahoo. Từ chối không cho chỉ vì thấy nick tối nghĩa và rác rưởi. Thì ra đó là học trò. Mất thời gian giảng giải cho các em về ý nghĩa của cái nick name.
- Nhận hóa đơn thanh toán tiền điện thoại bàn và internet tháng 8: 400.000đ. Bị chồng la về tội dùng net quá nhiều.
- Làm gì đây nếu không với máy tính chứ? Nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình rồi.

1 comment:

  1. The more friends the more phone bill. It it up to u either raise the amount of bill by raising no.of friends or be economical in making friends to bring down the amount of bill.
    kapil

    ReplyDelete