Pages

My Music

Wednesday, December 3, 2014

NGỐ 180': Bùi Ngọc Tấn và nhóm U(pper)80

NGỐ 180': Bùi Ngọc Tấn và nhóm U(pper)80: Trung Trung Đỉnh TP - Tôi gọi nhóm bạn các ông là U80, bắt chước tiếng Anh thời thượng một chút cho nó có vẻ “hậu hiện đại”, nhưng U này...

No comments:

Post a Comment