Pages

My Music

Monday, May 20, 2013

NỢ CÔNG

MỖI NGƯỜI VN GÁNH TRÊN VAI $ 810,39 NỢ CÔNG? HU HU, TÁN GIA BẠI SẢN! 


Ai đang phá nước phá nhà?
Ai đang phản động không tòa nào hay?
Ai đang gặt hái cấy cày
Bỗng dưng mất đất bị đày tù lao?
Thằng nào đầy tớ trên cao
Nhà sang xe xịn thao thao giữa đời!
Chủ nào rách nát tả tơi
Áo không đủ ấm cơm thời chẳng no
Lại còn gánh nợ trời cho
Của bầy công bộc ăn no chạy làng?
Biên Cương xin đố bà con!

http://phapluattp.vn/20130518113726325p0c1014/no-cong-viet-nam-nhin-tu-cac-nuoc.htm

No comments:

Post a Comment